Szabályzat

A játék részletes bemutatása és szabályai

Nyereményjáték szabályzat

Az alábbiakban az ELTE Karrierközpont Érettségi Előkészítő Iroda (továbbiakban: Játékszervező) 2014/2015. tanév Készen állsz? kampányához kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) olvasható. 

1. A Nyereményjáték célja

A Nyereményjáték célja a 2014/2015. tanév őszi előkészítő kurzusainak népszerűsítése.

2. Játékszervező adatai

Név: ELTE Karrierközpont Érettségi Előkészítő Iroda

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A alagsor -125.

Elérhetőség: +36 1 411 6500 / 1346 mellék; elokeszito@karrier.elte.hu

Honlap: https://www.facebook.com/ElteFelveteliElokeszito, http://elokeszito.elte.hu

3. A játék időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2014. július 24. 16:00 – 2014. augusztus 31. 23:59.

A határidőn túli részvételeket nem áll módunkban elfogadni.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Játékszervező közzéteszi weboldalán. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

4. A részvétel feltételei

A Játékszervező nyereményjátékában való részvétel feltételei az alábbiak: 

A Nyereményjátékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

Az érvényes részvételhez szükséges, hogy a Játékos rendelkezzen Facebook közösségi oldal személyes profillal, valamint, hogy a Játékszervező közösségi oldalának regisztrált kedvelője legyen.

A Nyereményjáték alapját képező matricát a Játékos átveszi a Nyereményjáték időtartama alatt a Játékszervező ügyfélszolgálatán félfogadási időben.

A Játékos a Játékszervező ügyfélszolgálatán kapott matricát tetszőleges helyre felragasztja és a felragasztott matricával és saját fényképével (arckép, egész alakos kép stb.) közös fényképet (selfie) készít, amit a Nyereményjáték időtartama alatt saját személyes Facebook profiljából posztol saját idővonalán egy, a Játékszervezőhöz történő helyszíni bejelentkezéssel, valamint a #keszenallsz hashtag megjelöléssel együtt. (ehhez fontos beállítás, hogy fényképet tartalmazó post láthatósági hozzáférésének beállítása Nyilvános legyen). (A helyszíni bejelentkezés lehetséges a Facebook oldal vagy a Foursquare-helyszín megjelölésével). 

Nyeremény odaítélése esetén a Játékos személyes adataihoz (név, e-mailcím, telefonszám, valamint a nyertesek névsorának közzététele céljából a Facebook profil linkje) a Játékszervező felé a Nyereményjáték megvalósítása céljából hozzáférést biztosít.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülésével érvényesíthető, a fénykép közzétételén kívül további előzetes regisztráció nem szükséges.

5. Nyeremények

A játékban résztvevők körében 3×1 db teljes értékű, 100 órás tanfolyami helyet osztunk ki, tanfolyamtól függetlenül, egyenként bruttó 60.000 Ft értékben, az alábbiak szerint

A nyeremények azokon a képzéseken használhatók fel, amelyek 2014 őszén elindulnak, a nyertes személyén kívüli elegendő résztvevővel.

A nyereményt 100 órás képzés esetében egy tetszőleges tantárgyra fel lehet használni, egyszeri alkalommal.

A nyeremény értéke a 150 órás tanfolyam során is felhasználható, a választott tetszőleges, a nyertestől függetlenül is elinduló képzés esetében, úgy, hogy a nyeremény a 150 órás tanfolyam árát a 100 órás tanfolyam részvételi díjával (60.000 Ft) csökkenti.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A nyeremény kizárólag a 2014/2015. tanév őszi félévében induló képzésekre, de legkésőbb 2014. október 17. 23-59-ig használható fel.

A nyeremény még a 150 órás tanfolyamok esetében sem vonható össze más kedvezményekkel.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem indul a választott tanfolyam, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra (pl. a Karrierközpont egyéb szolgáltatásaira érvényesíthető nyereménykupon).

6. A nyeremények kiosztása

Játékszervező a Nyereményjátékot három kategóriában hirdeti, három különböző természetes személy számára (megosztott nyeremény – „holtverseny” – nincs).

  1. A legtöbb kedvelést (like-ot) kapó önarckép (selfie)

A nyertes Játékos az, aki számszerűleg a legtöbb kedvelést gyűjtötte önarcképére. Azonos mennyiségű kedvelést szerző Játékosok közötti döntés jogát a Játékszervező fenntartja.

  1. Véletlenszerű sorsolás

A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján történik gépi eljárással a Játék időtartama alatt bekerült érvényes nevezések körében, a Játékszervező 3 munkatársából álló sorsolási bizottság előtt, mely eseményről hivatalos jegyzőkönyv készül.

A résztvevő játékosok valamennyien egy sorszámot kapnak, és a nyertes, valamint az egy fő pótnyertes sorszáma a www.random.org oldalon található „True Random Number Generator” véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra.

  1. A legkreatívabb vagy legextrémebb helyszínre kitett matrica

A kiválasztás a Játék időtartama alatt bekerült érvényes nevezések körében, a Játékszervező 5 munkatársából álló bizottságának a döntése alapján történik. A bizottsági tagok és a bizottság elnöke az alábbi szempontok mentén, egyénileg, 1 és 10 közötti egész pontszámokkal pontozza a beküldött pályamunkákat (1: legkevésbé jellemző, 10: leginkább jellemző). Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének a véleménye az irányadó, az dönti el a helyzetet.

Bírálati szempontok:

  • A helyszín előfordulási gyakorisága ritka a Játékosok körében (1-10).
  • A helyszín és a megjelenített tartalom összhangban áll a Játékszervező általános célkitűzésével és arculatával (1-10).

7. A nyertesek értesítése

A Játékszervező a nyerteseket a játékban résztvevő Facebook profilján keresztül, üzenetben értesíti és kísérli meg felvenni velük a kapcsolatot: értesíti nyereményükről és annak átvételi lehetőségéről.

Amennyiben az értesítő üzenet nem kézbesíthető (pl.: a résztvevő nem látta az üzenetet vagy nem reagál arra), a Játékszervező megkísérli újból elküldeni az értesítő üzenetet.

Amennyiben másodszor sem sikerül elérni a nyertest, helyére egyszeri alkalommal pótnyertes kerül megállapításra a jelen Szabályzat 8. pontjában ismertetett módon, akit a fent írtak szerint értesít a Játékszervező.

A nyeremények kiosztására és az ezzel kapcsolatos résztvevői visszajelzésre a fentiek alapján 2014. szeptember 10. éjfélig (23:59) van lehetőség. Az eddig a határidőig vissza nem jelzett nyeremények, ill. pótnyeremények elvesznek, a Játékszervező nem kísérli meg további pótnyertesek felkutatását.

A nyeremények átvételére és felhasználására 2014. október 17. 23:59-ig van lehetőség, ezt követően azok nem érvényesíthetők.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a Játékos teljes nevének, e-mailcímének és telefonszámának megadása.

A nyertesek teljes neve közzétételre kerül a Játékszervező Facebook oldalán, Facebook profiljukra mutató linkkel együtt.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

8. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak és feltétel nélkül beleegyeznek, hogy

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása.

A Nyereményjátékban a részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

Játékos pályázatának és adatainak elküldésével hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak feldolgozásához és kezeléséhez.

A Játékosok a megadott adataik (teljes név, e-mailcím, telefonszám) az ELTE Karrierközpont Érettségi Előkészítő Iroda (Játékszervező), – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett – mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Játékszervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje, és az adatokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és elérhetőségi adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Játékkezelő székhelyén, illetve a név, e-mail, telefonszám, Facebook profil linkje adatokat tartalmazó nyertesi listát a székhelyén 5 évig megőrizze, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

A Játékos a Játékszervező elérhetőségein bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Amennyiben a Játékos adatainak kezelését a nyereménysorsolást megelőzően visszavonja, a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

9. Felelősségkizárás

A Játékszervező nem vállal felelősséget

A pályázatok hiányosságaiért (a kiírás feltételeinek való hiányos megfelelés).

Az esetleges nyereményről történő értesítésre vagy pótértesítésre határidőn túli visszajelzésért vagy a visszajelzés teljes hiányáért a Játékos részéről.

Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Játékszervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A választott tanfolyam, Játékszervezőn kívül álló okokból történő meghiúsulásáért.

Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékot tartalmazó honlap technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha Játékos az általa benyújtott pályázatával a mindenkori etika és jó ízlés határait vagy az emberi jogokat sérti. A személyes közzétételből fakadó valamennyi következményt a Játékos maga viseli, Játékszervezőt nem terheli felelősség. Mindazonáltal Játékszervezőként a cenzúra jogát önmagának fenntartja.

10. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét, e-mailes és telefonos elérhetőségét, továbbá személyes Facebook profiljának linkjét Játékszervező Nyereményjátékot közzétevő honlapján a sorsolástól számított 2 hónapig (2014. október 31. 23:59-ig) nyilvánosságra hozza és a nyilvánosság hozzáférését ez időszakban biztosítja.

11. További információk

A Nyereményjátékkal vagy a Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket munkatársaink elérhetőségeink bármelyikén várják.

Kelt: Budapest, 2014. július 24.