NÉMET NYELV

Új emelt szintű tantárgy az ELTE Érettségi Előkészítőn.

Kinek ajánljuk az emelt szintű német érettségire felkészítő tanfolyamot?

Az emelt szintű német nyelv érettségi előkészítő az új érettségi-felvételi rendszer követelményeihez igazodva a vizsga minden részére felkészítést nyújt. A biztos nyelvtani és készségbeli alapok megszerzése után fokozatosan ismerik meg a diákok az írásbeli vizsga sajátosságait, feladattípusait, trükkjeit, és persze a leghasznosabb tippeket is. Ehhez természetesen órai és otthoni munkára egyaránt szükség van. Így a diákok nagy vizsgarutinra tesznek szert, megismerik és begyakorolják az összes előforduló feladattípust. Rendszeresen várható írásbeli felmérés, amelyből mindenki fel tudja mérni, mennyit haladt az adott időszakban. A diákok továbbá megismerkednek az emelt szintű érettségi értékelési skáláival, az 5 készség (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) részfeladatainak helyes megközelítésével, és az érettségi feladattípusain alkalmazható vizsgatrükkökkel.

Emelt szintű érettségi követelményei

Az német nyelvi emelt szintű érettségi vizsga követelményei az alábbi öt készséget vizsgálják és értékelik: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség.

Az érettségizőnek az olvasott szöveg értése esetén képesnek kell lennie egy hosszabb, összetettebb, esetleg szépirodalmi szöveg, publicisztikai írás gondolatmenetét, érvelését követni, az információkat megérteni, a szerző, szereplők álláspontját, érzéseit követni.

Nyelvhelyesség szempontjából felismeri a szövegben használt nyelvtani szerkezeteket, ki tudja egészíteni a meglévőket és újabbakat is létre tud hozni.

A vizsgázó a hallott szöveg értése fókuszú feladatokban egy vagy több, általános témájú ismeretterjesztő szöveg témáját, lényegét, gondolatmenetét részleteiben is felismeri, követi, a beszélgetésben résztvevők álláspontjára, érzelmeire, egymáshoz való viszonyára képes következtetni. A hallott szöveg a szintnek és témának megfelelően változatos nyelvtani szerkezetekből áll, tempója természetes, a szöveg és a résztvevők jellegének, habitusának megfelelően szakaszonként eltérő lehet, tartalmilag összetett.

Az íráskészséget vizsgáló feladatokban általában cikket (200-250 szó, 20-25 mondat), levelet (120-150 szó, 12-15 mondat) kell írni egy-egy megadott témáról. Az értékelés folyamán vizsgálják, hogy az érettségiző az adott témáról írt-e, megvalósította-e az előirányzott kommunikációs célokat és szándékokat, álláspontját, érvelését árnyaltan, rendszerezetten fejtette-e ki, a nyelvtani eszközöket, struktúrákat megfelelően tagoltan, logikusan felépítve, összefüggően, az német helyesírás szabályainak megfelelően képes-e alkalmazni.

A szóbeli vizsga folyamán (beszédkészség) az német emelt szintű érettségi előírt témaköreinek megfelelő helyzetekben értékeli a bizottság, hogy a vizsgázó képes-e folyamatosan és hatékonyan használni a nyelvet, álláspontját, véleményét logikusan, helyesen fejti-e ki, kiejtése, beszédtempója természetes-e, ténylegesen részt vesz-e a társalgásban (reagál a kérdésekre, a feladatokat megérti és megoldja).

Az emelt szintű érettségi vizsga során az írásbeli vizsga IV. részében a vizsgázó által hozott nyomtatott szótár (magyar-német, német-magyar, egynyelvű) használható, a szóbeli vizsga során segédeszköz nem használható.

A tanfolyam ára és jelentkezés

Árak az éves és a féléves tanfolyamokra

Jelentkezés a német emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamra