ANGOL NYELV

Kinek ajánljuk az emelt szintű angol érettségire felkészítő tanfolyamot?

Mindenkinek, aki emelt szinten szeretne érettségizni angol nyelvből, amelyet rengeteg szakon fel tud használni az érettségi-felvételi folyamatában, akár többletpontot biztosító eredményként. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha az érettségiző legalább 60%-os eredményt ér el az emelt szintű érettségin (írásbeli és szóbeli részén), akkor a bizonyítványa (tanúsítványa) egyenértékű a B2 típusú, komplex nyelvvizsgával (további információ az Oktatái Hivatal honlapján). A középfokú nyelvvizsgával viszont nem váltható ki az emelt szintű érettségi (erre utoljára 2005-ben volt lehetőség).

Az emelt szintű angol nyelv érettségi előkészítő az új érettségi-felvételi rendszer követelményeihez igazodva a vizsga minden részére felkészítést nyújt. A biztos nyelvtani és készségbeli alapok megszerzése után fokozatosan ismerik meg a diákok az írásbeli vizsga sajátosságait, feladattípusait, trükkjeit, és persze a leghasznosabb tippeket is. Ehhez természetesen órai és otthoni munkára egyaránt szükség van. Így a diákok nagy vizsgarutinra tesznek szert, megismerik és begyakorolják az összes előforduló feladattípust. Rendszeresen várható írásbeli felmérés, amelyből mindenki fel tudja mérni, mennyit haladt az adott időszakban. A diákok továbbá megismerkednek az emelt szintű érettségi értékelési skáláival, az 5 készség (reading, grammar, speaking, listening, writing) részfeladatainak helyes megközelítésével, és az érettségi feladattípusain alkalmazható vizsgatrükkökkel.

Emelt szintű érettségi követelményei

Az angol nyelvi emelt szintű érettségi vizsga követelményei az alábbi öt készséget vizsgálják és értékelik: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség.

Az érettségizőnek az olvasott szöveg értése esetén képesnek kell lennie egy hosszabb, összetettebb, esetleg szépirodalmi szöveg, publicisztikai írás gondolatmenetét, érvelését követni, az információkat megérteni, a szerző, szereplők álláspontját, érzéseit követni.

Nyelvhelyesség szempontjából felismeri a szövegben használt nyelvtani szerkezeteket, ki tudja egészíteni a meglévőket és újabbakat is létre tud hozni.

A vizsgázó a hallott szöveg értése fókuszú feladatokban egy vagy több, általános témájú ismeretterjesztő szöveg témáját, lényegét, gondolatmenetét részleteiben is felismeri, követi, a beszélgetésben résztvevők álláspontjára, érzelmeire, egymáshoz való viszonyára képes következtetni. A hallott szöveg a szintnek és témának megfelelően változatos nyelvtani szerkezetekből áll, tempója természetes, a szöveg és a résztvevők jellegének, habitusának megfelelően szakaszonként eltérő lehet, tartalmilag összetett.

Az íráskészséget vizsgáló feladatokban általában cikket (200-250 szó, 20-25 mondat), levelet (120-150 szó, 12-15 mondat) kell írni egy-egy megadott témáról. Az értékelés folyamán vizsgálják, hogy az érettségiző az adott témáról írt-e, megvalósította-e az előirányzott kommunikációs célokat és szándékokat, álláspontját, érvelését árnyaltan, rendszerezetten fejtette-e ki, a nyelvtani eszközöket, struktúrákat megfelelően tagoltan, logikusan felépítve, összefüggően, az angol helyesírás szabályainak megfelelően képes-e alkalmazni.

A szóbeli vizsga folyamán (beszédkészség) az angol emelt szintű érettségi előírt témaköreinek megfelelő helyzetekben értékeli a bizottság, hogy a vizsgázó képes-e folyamatosan és hatékonyan használni a nyelvet, álláspontját, véleményét logikusan, helyesen fejti-e ki, kiejtése, beszédtempója természetes-e, ténylegesen részt vesz-e a társalgásban (reagál a kérdésekre, a feladatokat megérti és megoldja).

Az emelt szintű érettségi vizsga során az írásbeli vizsga IV. részében a vizsgázó által hozott nyomtatott szótár (magyar-angol, angol-magyar, egynyelvű) használható, a szóbeli vizsga során segédeszköz nem használható.

A részletes érettségi követelményeket (szóbeli, írásbeli) és a vizsga leírását innen letöltheted!

A 2020. május-júniusi érettségik nyilvánosságra hozott anyagai (Oktatási Hivatal)

Tájékoztató az emelt szintű angol vizsgához

A tanfolyam ára és jelentkezés

Árak az éves és a féléves tanfolyamokra

Jelentkezés az angol emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamra

Szintfelmérő (kitöltése nem kötelező)

Kitöltöm a szintfelmérőt

Kapcsolódó ELTE szakok:

anglisztika, nyelvszakok, osztatlan tanári szakok nyelvi szakkal, politológia, jogász, gyógypedagógia, közösségszervezés, csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, alkalmazott közgazdaságtan, szociológia, szociális munkás, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok.

Részletes tájékoztató a fenti szakok érettségi-felvételi követelményeivel kapcsolatban: az ELTE a felvi.hu-n