BIOLÓGIA

Kinek ajánljuk az emelt szintű biológia érettségire felkészítő tanfolyamot?

Mindenkinek, aki emelt szinten szeretne érettségizni biológiából, amelyet rengeteg szakon fel tud használni az érettségi-felvételi folyamatában, akár többletpontot biztosító eredményként, akár felvételi vizsgakövetelményként.

Az ELTE Érettségi Előkészítő Iroda által szervezett emelt szintű biológia érettségi előkészítő tanfolyam óráin a diákok – a kétszintű érettségi bevezetése óta eltelt évek szakmai tapasztalatait hasznosító – tematika és módszertan szerint mélyíthetik el a középiskolában megszerzett ismereteiket. A minőségi képzés garanciáját a folyamatosan frissített, az elmúlt évek feladattípusainak jellemzőit figyelembe vevő képzés jelenti, mely a központilag meghatározott témakörök elemző áttekintése során – a lexikális adatok rendszerezésén túllépve – hangsúlyt helyez az érettségi előtt álló hallgatók sikeres vizsgateljesítményéhez szükséges képességek, kompetenciák folyamatos erősítésére.

A tananyag feldolgozásakor az ELTE Érettségi Előkészítő kurzusában hangsúlyozottan szerepel a mindennapi élettel összefüggő, alkalmazható tudás feltárása, mérése, a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus jelleg felől közelít a kognitív, többszempontú és dinamikus látásmód felé, a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek felé, az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás lehetősége és igénye felé.

Ennek megfelelően az érettségi előkészítő kurzusok célja:

  • A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök, eljárások, elméleti háttér) meg­mu­tatása, az egyes módszerek korlátainak, problémáinak érzékeltetése is.
  • Fontos a betegségek, diszharmonikus állapotok felismerése, a várható változások, kö­vet­kez­mények és a teendők ismerete, valamint a megelőzési lehetőségek, az egészséges életmód szabályainak is­me­rete.
  • Fontos Magyarország és lakókörnyezete sajátos problémáinak, szem­pont­­jai­nak figyelem­be­vétele. (Különösen a környezet- és természetvédelem, az egészség, betegség­meg­elő­­zés és a kulturális örökség területén.)
  • Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes dön­tések fölismerésének képessége. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tar­tá­sá­val elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása, ér­vek­kel való alá­tá­masz­tása és az ellenérvek ismerete.
  • Egyszerű biológiai vizsgálatok  esetén cél ezek értelmezése, értékelése is.

 

Az emelt szintű érettségi követelményei

Az emelt szintű írásbeli biológia érettségi egy 8-10 feladatból álló feladatsorból és egy választható esszé- vagy problémamegoldó feladatból áll, melynek kidolgozására 240 perc áll a vizsgázó rendelkezésére, tetszőleges időbeosztásban. Az írásbeli feladattípusai a következők lehetnek: feleletválasztós feladatok (igaz/hamis, többszörös választás, egyszerű választás, asszociáció, áraelemzés…), feladatalkotó feladatok (rövid választ igénylő feladatok, számolásos feladat, ábrakészítés vagy -kiegészítés, esszé).

Az emelt szintű biológia szóbeli vizsga meghatározott tételsor alapján zajlik, mely 20-20 “A”, illetve “B” tételből áll. A tételsor a biológia alapfogalmait, az egyed alatti, egyed szintű, egyed feletti szerveződési szinteket, az emberi szervezetet és az öröklődést tárgyalja.

Részletes érettségi követelmények (szóbeli, írásbeli) és a vizsga leírása.

A 2020. május-júniusi érettségik nyilvánosságra hozott anyagai (Oktatási Hivatal)

Szóbeli tételek

A tanfolyam ára és jelentkezés

Árak az éves és a féléves tanfolyamokra

Jelentkezés az angol emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamra

Kapcsolódó ELTE szakok:

osztatlan tanári szakok biológia szakkal párosított szakjai, gyógypedagógia, csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervező, biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, környezettan, matematika.

Részletes tájékoztató a fenti szakok érettségi-felvételi követelményeivel kapcsolatban: az ELTE a felvi.hu-n