TÖRTÉNELEM

Kinek ajánljuk az emelt szintű történelem érettségire felkészítő tanfolyamot?

Mindenkinek, aki emelt szinten szeretne érettségizni történelemből, amelyet rengeteg szakon fel tud használni az érettségi-felvételi folyamatában, akár többletpontot biztosító eredményként, akár felvételi vizsgakövetelményként.

Az ELTE Érettségi Előkészítő Iroda által szervezett emelt szintű történelem érettségi előkészítő tanfolyam óráin a diákok – a kétszintű érettségi bevezetése óta eltelt évek szakmai tapasztalatait hasznosító – tematika és módszertan szerint mélyíthetik el a középiskolában megszerzett ismereteiket. A minőségi képzés garanciáját a folyamatosan frissített, az elmúlt évek feladattípusainak jellemzőit figyelembe vevő képzés jelenti, mely a központilag meghatározott témakörök elemző áttekintése során – a lexikális adatok rendszerezésén túllépve – hangsúlyt helyez az érettségi előtt álló hallgatók sikeres vizsgateljesítményéhez szükséges képességek, kompetenciák folyamatos erősítésére.

Az érettségi előkészítő tanfolyam számonkéréseinek (tesztek, esszék, rövid szóbeli hallgatói elemzések) tapasztalatai a korábbi évfolyamokon igazolták, hogy az ELTE Érettségi Előkészítő tanári kollektívája által az elmúlt években kialakított tanmenet hatékonyan segíti a vizsgázókat a történeti gondolkodásmód erősítéséhez szükséges módszertani alapok elsajátításában. Tanáraink középiskolákban és egyetemeken tanítanak, gyakorló vizsgáztatók mind a két szinten, illetve különböző minisztériumok, nemzeti intézmények munkatársai.

A folyamatosan bővülő, az egyes oktatók által kidolgozott feladatokra, illetve adatsorokra épülő egységes szemléltető oktatási segédanyag jelentős mértékben elősegíti, hogy a tárgyalt történelmi témakör által felvetett politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdések komplex módon – az adott csoport felkészültségéhez, illetve az órán megfogalmazódó hallgatói kérdésfelvetésekhez is rugalmasan alkalmazkodva – jelenjenek meg a képzésben. Az órai forrás- és fogalomelemzések mellett a kurzusokon meghatározó jelentőségű elem a történelmi folyamatok térben és időben történő pontos elhelyezését célzó topográfiai ismeretek bővítése, illetve a statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból nyerhető összefüggések felismerését segítő készségek fejlesztése. A tanulók jelentős része, körülbelül 70 százaléka egyáltalán nem használ atlaszt a történelem tanulásakor – ez a probléma természetesen a nem megfelelő középiskolai oktatás eredménye – sem pedig a grafikonokat, ábrákat, szöveges forrásokat nem tudja lényegre törően használni és elemezni. Nehezen látják át azt is, hogy a tantárgyakat, mint például a magyar irodalmat, a filozófiát, a zenét és a földrajzi ismereteket integrálni lehet és kell is a történelem kereteibe.

Az emelt szintű érettségi követelményeihez igazodva az órák kiemelt hangsúlyt fektetnek a különböző korok, illetve földrajzi térségek egymással összekapcsolható történelmi fejlődési pontjainak, az eseményeket alakító tényezőknek – a tankönyvekben szereplő leckék időhatárain, illetve magyar és egyetemes történelmi bontásán túllépő – összehasonlító értékelésére, valamint a témakörök árnyalt és pontos bemutatásához szükséges szakszókincs bővítésére. A tanév témaköreit a tematika szerint az ókortól egészen napjainkig határozták meg oktatóink, elég időt hagyva az érettségin nagyobb arányban szereplő XVIII-XX. század témáira. Ennél az anyagnál megköveteljük a napi sajtó és a híradások nyomon követését, hiszen aktuális hazai és nemzetközi témákra is rendszeresen rákérdeznek az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt.

A hallgatói aktivitás növelése érdekében az előkészítő kurzus az otthoni (fakultatív) elemző feladatok kijelölése során teret enged az érettségiző egyéni motivációból, a tervezett pályaválasztás irányából fakadó érdeklődésnek is. Ennek során az alapvető politikatörténeti folyamatok mellett kiemelt figyelmet szentelt olyan társadalom-, művelődés- és mentalitástörténeti vonatkozású folyamatok feldolgozásának is, melyek a vizsgázót a későbbiekben segíthették az általa preferált témakör vagy korszak emberközpontú, életszerű bemutatásában.

Az emelt szintű érettségi követelményei

Az emelt szintű írásbeli történelem érettségi feladattípusai az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok és a szöveges, kifejtendő feladatok, melyek megoldására összesen 240 perc áll a vizsgázó rendelkezésére, tetszés szerinti beosztásban.

A rövid választ igénylő feladatok zárt feladatok, általában valamilyen forrás (kép, térkép, szöveg) alapján kell a feladatban megadott kérdésekre válaszolni 10-12 sor terjedelemben. Típusai lehetnek: információkeresés, következtetések megfogalmazása, helyszínek azonosítása, ok-okozati összefüggések felismerése, fogalmak azonosítása és hozzárendelése korhoz, államhoz.

A kifejtendő feladatok során két rövid, problémamegoldó feladatot és két hosszú, elemző feladatot kell megoldania a vizsgázónak. Minden feladatnál valamilyen forrás alapján kell a feltett kérdést megválaszolni kb. 25-30 soros szerkesztett szövegben a feladatlap megadott helyére.

Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi központi tételsor alapján zajlik, témakörei gazdaság, gazdaságpolitika, népesség, egyén, közösség, társadalom, modern demokráciák működése, politikai intézmények, eszmék, ideológiák, nemzetközi konfliktusok és együttműködés. A sikeres vizsgázó képes különböző forrásokat értelmezni, elemezni és használni, a történelem mint tantárgy szaknyelvét alkalmazni, tájékozódni térben és időben (történelmi helyszíneket beazonosítani, földrajzi és történelmi tényezők egymásra hatását elemezni és értelmezni, konkrét történelmi eseményeket térben és időben elhelyezni, a különböző történelmi eseményeket alakító tényezőket feltárni és rendszerben értelmezni, történelmi eseményeket és jelenségeket problémaközpontúan bemutatni).

Az emelt szintű érettségi vizsga során az írásbeli II. részhez középiskolai történelem atlasz használandó, illetve az intézménynek biztosítania kell helyesírási szótárt. A szóbeli vizsgához az intézmény biztosít atlaszt.

A részletes érettségi követelményeket (szóbeli, írásbeli) és a vizsga leírását innen letöltheted!

A 2020. május-júniusi érettségik nyilvánosságra hozott anyagai (Oktatási Hivatal)

Tájékoztató a történelem érettségi vizsga változásairól

Szóbeli tételek 2020

A tanfolyam ára és jelentkezés

Árak az éves és a féléves tanfolyamokra

Jelentkezés az angol emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamra

Kapcsolódó ELTE szakok:

osztatlan tanári szakok történelem szakkal párosított szakjai, politológia, jogász, anglisztika, germanisztika, informatikus könyvtáros, keleti nyelvek és kultúrák, ókori nyelvek és kultúrák, magyar, néprajz, romanisztika, szlavisztika, szabad bölcsészet, történelem, közösségszervezés, pedagógia, pszichológia, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sportszervező, csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, alkalmazott közgazdaságtan, szociológia, szociális munkás, társadalmi tanulmányok, nemzetközi tanulmányok, földrajz.

Részletes tájékoztató a fenti szakok érettségi-felvételi követelményeivel kapcsolatban: az ELTE a felvi.hu-n